Szkoła Podstawowa nr 31 im. H. Sienkiewicza w Katowicach


Idź do treści

Programy

Szkoła„Bezpieczne dziecko przyjaciel Sznupka” - Miejski Program Profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Nasz szkoła realizuje program od 2004 r., zajęcia z uczniami przeprowadzają wychowawcy klas I – VI. Formuła programu obejmuje cztery moduły tematyczne, co przekłada się na 4 spotkania z każdą klasą w danym roku szkolnym. Poszczególne moduły są realizowane w trakcie roku szkolnego wg ściśle określonego modułu:

I etap - (październik- listopad) realizacja tematyki dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w kontaktach z dorosłymi (molestowanie, znęcanie się, kradzieże, pozyskiwanie od dzieci przez przestępców informacji),
II etap - (grudzień-luty) - tematyka dotycząca przemocy rówieśniczej (bójki, pobicia, rozboje, wymuszenia, kradzieże),
III etap - (marzec-kwiecień) - tematyka dotycząca uzależnień (nikotyna, narkotyki, alkohol, internet),
IV etap - (maj-czerwiec) - tematyka dotycząca bezpiecznego wypoczynku (bezpieczeństwo w trakcie wakacji w mieście, w trakcie podróży, w trakcie wypoczynku nad wodą i w górach).


Do głównych celów programu należą:

ograniczenie zjawisk patologicznych w środowiskach szkolnych,
zapobieganie zagrożeniom,
poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to projekt długofalowy, którego istotą jest współpraca z samorządami lokalnymi w całym kraju.

W każdym roku szkolnym w ramach kampanii organizowane są
konkursy: plastyczne, literackie, fotograficzne, grupowe i indywidualne. Konkursy, oprócz rywalizacji, współpracy, zaangażowania przemycają również treści profilaktyczne.


.


Nasza szkoła w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiła do programu
„Program dla szkół”
w ramach, którego uczniowie naszej szkoły
z klas I-V otrzymują w I semestrze owocowe lub warzywa,
a w II semestrze produkty mleczne ciągu kilku wybranych tygodni.

Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Jak również długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzięki zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

„Program dla szkół”– program prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia RolnictwaŚrodowiskowy Program Profilaktyczny realizowany jest w naszej szkole od 2001 roku w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środowiskowy program profilaktyki to projekt systemowych rozwiązań w środowisku lokalnym, obejmujący szereg programów profilaktycznych, ukierunkowany na wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących.

Środowiskowy Program Profilaktyki obejmuje szereg programów profilaktycznych oraz strategii działań:
- działania informacyjne - ukierunkowane na dostarczenie wiedzy,
- działania edukacyjne - ukierunkowane na uczenie i doskonalenie umiejętności,
- działania alternatywne - ukierunkowane na tworzenie warunków do konstruktywnego zaspokajania potrzeb rozwojowych i twórczego spędzania czasu wolnego oraz na odreagowanie stresów,
- wczesna interwencja - ukierunkowane na umożliwienie otrzymywania pomocy profesjonalnej, aby pokonać doświadczane trudności,
- zmiany środowiskowe - ukierunkowane na eliminowanie ze środowiska czynników ryzyka i wprowadzanie czynników chroniących

Celem środowiskowych programów profilaktycznych jest:
- planowanie i wdrażanie oddziaływań profilaktycznych na uczniów, ich środowiska w celu przygotowania do zdrowego stylu życia i zminimalizowania negatywnych wpływów środowiska oraz własnych ograniczeń,
- kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia, jak również wykształcenie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,
- kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt z zachowaniem ostrożności podczas kontaktowania się z nimi.
- poznawanie motywów ochrony przyrody i zasobów środowiska przyrodniczego,
- przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji w środowisku szkolnym ,
- przekazywanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej,
- wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- podjęcie działań mających na celu ograniczenie absencji ,
- pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym problemy wychowawcze.


Program „Spójrz Inaczej” jest programem z zakresu profilaktyki uniwersalnej rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zajęciaz dziećmi prowadzone metodami aktywnymi odbywają się jeden raz w tygodniu na wydzielonej godzinie i obejmują pięć działów tematycznych, ważnych dla profilaktyki uzależnień, które są rozwijane w kolejnych latach:

1. Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji
2. Funkcjonowanie w grupie
3. Budowanie poczucia własnej wartości
4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
5. Troskę o zdrowie i problemy uzależnień


Zajęcia w klasie III poświęcone sąw dużej mierze rozumieniu swoich uczuć i emocji, braniu za nie odpowiedzialności orazdawaniu sobie rady ztrudnymi uczuciami, takimi jak smutek, złość czy wstyd. Kładziemy nacisk na dbanie o pozytywną samoocenę i uczenie konstruktywnego wyrażania złości, co stanowipodstawę profilaktyki agresji i przemocy.


Strona główna | Przedszkole | Szkoła | Informacje | RODO | Dokumenty | Uczniowie | Rekrutacja do klasy 1 | Rodzice | Deklaracja dostepnosci | UNICEF | Plan lekcji | Samorzad Uczniowski | Biblioteka | Swietlica | Pedagog | Innowacja pedagogiczna | Promocja Zdrowia | Bezpieczny Internet | eTwinning | EuroWeek | Galeria 2018/2019 | Galeria 2019/2020 | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego