Szkoła Podstawowa nr 31 im. H. Sienkiewicza w Katowicach


Idź do treści

RODO

Rodzice


Informacja dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uczniów1. Administratorem danych osobowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach jest:
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 ul. Marcinkowskiego 17, 40-232 Katowice

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, e-mail:
sp31sienkiewicz@poczta.onet.pl

3. Szkoła gromadzi następujące dane osobowe uczniów:

 • imię (imiona) i nazwisko
 • data i miejsce urodzenia
 • adres zamieszkania
 • numer pesel
 • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
 • adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów)
 • adresy poczty elektronicznej rodziców (prawnych opiekunów)
 • numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów)
 • informacje


4. Dane są gromadzone i przetwarzane dla celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez okres uczęszczania dziecka do szkoły, a następnie będą archiwizowane w dziennikach lekcyjnych oraz arkuszach ocen zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

5. Osobami, które mają dostęp do danych osobowych uczniów, są:

 • wicedyrektor zespołu
 • nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 31
 • sekretarz szkoły
 • pielęgniarka szkolna


6. Dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, jakimi są:

 • CKE, SIO, GUS, ZUS oraz podmioty, które sprawują obsługę księgową, świadczą usługi informatyczne, usługi prawnicze, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych zadań.


7. Obowiązek gromadzenia ww. danych osobowych wynika z:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646),


8. Rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.
Inspektor danych osobowych


Michał Kaczorowski
iod@jednostki.cuw.katowice.pl
tel. 32 606 13 23

Strona główna | Przedszkole | Szkoła | Informacje | BIP | Dokumenty | Uczniowie | Rekrutacja do klasy 1 | Rodzice | UNICEF | Plan lekcji | Samorzad Uczniowski | Biblioteka | Swietlica | Pedagog | Innowacja pedagogiczna | Edukacja wczesnoszkolna | Promocja Zdrowia | Bezpieczny Internet | Comenius | eTwinning | EuroWeek | Galeria 2015/2016 | Galeria 2016/2017 | Galeria 2017/2018 | Galeria 2018/2019 | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego